Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro dodavatele

 

obchodní společnosti Catering Portal s.r.o.

IČO: 068 05 906

se sídlem Janovská 374, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289284

 

pro zprostředkování služeb poskytovaných na internetové adrese www.cateringportal.cz

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy při poskytování služeb poskytovatelem dodavatelům a jejich užití a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s poskytovatelem.
 2. Definice základních pojmů:

2.1.   Poskytovatelem se rozumí obchodní společnost Catering Portal s.r.o., IČO: 068 05 906, se sídlem Janovská 374, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289284.

2.2.   Uživatelem se rozumí každý subjekt, který si zadá prostřednictvím internetových stránek www.cateringportal.cz poptávku.

2.3.   Dodavatelem se rozumí každý subjekt, který je registrován na internetových stránkách www.cateringportal.cz za účelem navázání potenciální spolupráce s uživatelem a kterému jsou zasílány poptávky.

2.4.   Smluvní strany jsou účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na straně druhé dodavatel.

2.5.   Poptávkou se rozumí odeslaný požadavek uživatele za účelem zprostředkování cateringových a bdobných služeb od vhodného dodavatele.

2.6.   Službou poskytovatele se rozumí rozeslání poptávek registrovaným dodavatelům a zpřístupnění kontaktu na uživatele za účelem navázání spolupráce mezi uživatelem a dodavatelem.

2.7.   Zakázkou se rozumí realizované poskytnutí služeb dodavatelem uživateli na základě poptávky uživatele.

PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Poskytovatel poskytuje služby pro dodavatele za účelem zprostředkování zákazníků cateringových a obdobných služeb, a to na základě bezplatně zadané poptávky uživatele, na základě které může dodavatel kontaktovat přímo uživatele a realizovat tak zakázku. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a dodavatelem vzniká okamžikem registrace dodavatele prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.cateringportal.cz
 2. Poskytované služby dodavateli nezaručují realizaci zakázky, nýbrž pouze zajišťují zprostředkování možnosti jejich realizace, a to na základě zaslání poptávek dodavateli. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za správnost a pravdivost poptávek.
 3. Dodavatel v registračním formuláři zvolí variantu poskytovaných služeb v délce trvání 3 měsíců za  1390,- Kč bez DPH nebo v délce trvání 12 měsíců za 4633,- Kč bez DPH. Dodavatel z realizovaných zakázek neplatí poskytovateli žádnou provizi.
 4. Dodavatel je povinen řádně, úplně a pravdivě vyplnit registrační formulář. Na základě těchto údajů bude dodavateli zaslána na email uvedený v registračním formuláři příslušná faktura za poskytované služby, po jejíž úhradě poskytovatel vytvoří dodavateli uživatelský účet, jehož přístupové údaje budou dodavateli zaslány na email uvedený v registračním formuláři. Údaje uvedené v uživatelském účtu mohou být následně ze strany dodavatele dále upravovány.
 5. Dodavatel se nesmí registrovat za účelem monitoringu počtu a obsahu poptávek či za jiným skrytým účelem, nýbrž výhradně a pouze za účelem zprostředkování zakázky.
 6. Poskytovatel má právo údaje dodavatele, které byly uvedeny při registraci a případně také v editaci po přihlášení na uživatelský účet dodavatele, přiměřeně využít při marketingových a obdobných činnostech. Obdobně mohou být využity také realizované zakázky. Dodavatel dále může být hodnocen uživateli. Poskytovatel není oprávněn jakkoliv zasahovat do způsobu hodnocení uživatelů a nenese žádnou odpovědnost za obsah jejich hodnocení.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontrolovat a prověřovat údaje zadané v registračním formuláři. Poskytovatel je oprávněn dle vlastního uvážení odmítnout registraci dodavatele, a to zejména tehdy, jestliže dodavatel uvedl nepravdivé údaje, jestliže se registruje za jiným účelem, než za účelem zprostředkování zakázky nebo jestliže je obsah registrace v rozporu s obchodními podmínkami, dobrými mravy či příslušnou právní úpravou.
 8. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit registraci dodavatele, jestliže dodavatel uvedl nepravdivé údaje, jestliže se registroval za jiným účelem, než za účelem zprostředkování zakázky nebo jestliže je obsah registrace v rozporu s obchodními podmínkami, dobrými mravy či příslušnou právní úpravou nebo jestliže se dodavatel dopustil jednání v rozporu s příslušnou právní úpravou vůči poskytovateli či uživateli, a to s okamžitou platností a bez nároku dodavatele na vrácení zaplacené ceny služeb.
 9. Dodavateli bude poskytovatel zasílat poptávky uživatelů přímo na uvedený email, a to okamžitě po jejich zadání.
 10. Kontakt na uživatele, informace o poptávce a informace v ní uvedené a obdržené na email, nesmí dodavatel dále upravovat, kopírovat, šířit, vystavovat, zveřejňovat, poskytovat, distribuovat, předávat, reprodukovat, licencovat, převádět apod. Veškeré informace, které dodavatel obdrží, slouží pouze k vytvoření nabídky pro uživatele, zaslání nabídky uživateli a následnému navázání spolupráce. V případě, že dodavatel použije zaslané poptávky jinak, zavazuje se zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou takto neoprávněně užitou poptávku.
 11. Poskytování služeb je zahájeno okamžikem zpřístupnění přístupových údajů a trvá až do uplynutí zvolené doby jejich trvání. Po jejím uplynutí dodavatel ztrácí přístup do svého uživatelského účtu a nadále mu již nebudou zasílány poptávky uživatelů.
 12. Dodavatel je oprávněn kdykoliv ukončit využívání služby a poskytovatel se zavazuje pozastavit zasílání poptávek. V tomto případě však i nadále služba běží do konce předplaceného období. Poplatek uhrazený za službu je nevratný a dodavatel nemá nárok na vrácení již zaplaceného poplatku za službu.
 13. Poskytovatel neposkytuje záruku doručení poptávky na uvedený účet, jestliže k tomuto nedojde v důsledku chyby provozovatele serveru dodavatele či z jiných technických důvodů na straně dodavatele.

ODSTOUPENÍ od smlouvy, ukončení smlouvy

 1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy písemnou formou, a to tehdy, jestliže poskytovatel poruší podstatným způsobem obchodní podmínky či příslušnou právní úpravu.
 2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se jednání dodavatele dostane do rozporu s obchodními podmínkami, dobrými mravy či příslušnou právní úpravou, aniž by dodavateli vznikl nárok na jakékoliv finanční vyrovnání.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Tento článek obchodních podmínek se týká pouze dodavatelů, kteří jsou fyzickými osobami. Těmto je poskytována ochrana osobních údajů zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že to není vyloučeno ze své povahy, použití se tento článek přiměřeně i na ostatní dodavatele.
 2. Poskytovatel je správcem osobních údajů a zavazuje se zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Janovská 374, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, adresa elektronické pošty info@cateringportal.cz, telefon +420 731 353 887. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.
 4. V rámci vyřízení registrace jsou po dodavateli vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení jeho registrace (jméno a příjmení nebo název obchodní společnosti, IČO, adresa nebo sídlo, emailová adresa a telefonní číslo). Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi dodavatelem a správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „nařízení“).
 5. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení registrace dodavatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a dodavatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Dodavatel je oprávněn zasílání obchodních sdělení kdykoli odvolat, a to kliknutím na odkaz v dolní části obchodního sdělení (emailu).
 6. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 8. Zpracováním osobních údajů dodavatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 9. Dodavatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.
 10. Dodavatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 11. Dodavatel má právo požadovat za podmínek stanovených v nařízení od správce přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a dále právo na přenositelnost osobních údajů.

OBCHODNÍ SDĚLENÍ, UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Poskytovatel služby má právo zasílat dodavateli emailem obchodní sdělení a dále využít poskytnuté údaje k marketingovým účelům. Dodavatel je oprávněn zasílání obchodních sdělení kdykoli odvolat, a to kliknutím na odkaz v dolní části obchodního sdělení (emailu).
 2. Dodavatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je registraci na internetové stránce možné provést a závazky dodavatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač dodavatele, může dodavatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 3. Ukládání tzn. cookies lze deaktivovat v internetovém prohlížeči, respektive obdobně je možné smazat jejich uloženou historii.

DORUČOVÁNÍ

 1. Dodavateli může být doručováno na elektronickou adresu uživatele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 2. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 3. Poskytovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému a bezchybného provozu.
 4. Kontaktní údaje poskytovatele jsou následující: adresa pro doručování Janovská 374, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, adresa elektronické pošty support@cateringportal.cz, telefon +420 731 353 887.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2018.

 

V Praze dne 1.5.2018

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro uživatele

 

obchodní společnosti Catering Portal s.r.o.

IČO: 068 05 906

se sídlem Janovská 374, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289284

 

pro zprostředkování služeb poskytovaných na internetové adrese www.cateringportal.cz

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy při poskytování služeb poskytovatelem uživatelům a jejich užití a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s poskytovatelem.
 2. Definice základních pojmů:

2.1.   Poskytovatelem se rozumí obchodní společnost Catering Portal s.r.o., IČO: 068 05 906, se sídlem Janovská 374, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289284.

2.2.   Uživatelem se rozumí každý subjekt, který si zadá prostřednictvím internetových stránek www.cateringportal.cz poptávku.

2.3.   Dodavatelem se rozumí každý subjekt, který je registrován na internetových stránkách www.cateringportal.cz za účelem navázání potenciální spolupráce s uživatelem a kterému jsou zasílány poptávky.

2.4.   Smluvní strany jsou účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na straně druhé uživatel.

2.5.   Poptávkou se rozumí odeslaný požadavek uživatele za účelem zprostředkování cateringových a obdobných služeb od vhodného dodavatele.

2.6.   Službou poskytovatele se rozumí rozeslání poptávek registrovaným dodavatelům a zpřístupnění kontaktu na uživatele za účelem navázání spolupráce mezi uživatelem a dodavatelem.

2.7.   Zakázkou se rozumí realizované poskytnutí služeb dodavatelem uživateli na základě poptávky uživatele.

PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Poskytovatel poskytuje služby pro uživatele za účelem zprostředkování cateringových a obdobných služeb od vhodného dodavatele. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem odeslání poptávky prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.cateringportal.cz.
 2. Zadání poptávky je zdarma. Uživatel nehradí poskytovateli žádné poplatky za její zadání a rozeslání dodavatelům.
 3. Uživatel je povinen vyplnit řádně, úplně a pravdivě kontaktní údaje a popis poptávky.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontrolovat a prověřovat zadané poptávky. Poptávky, jejímž skrytým účelem je propagace vlastních služeb či dodávek či jiný účel než zprostředkování služeb vhodného dodavatele, nebudou poskytovatelem zadány do systému.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo nerozeslat poptávku, jejíž hodnota dle uvážení poskytovatele postrádá hospodářský význam pro dodavatele nebo jestliže je dle uvážení poskytovatele nevyhovující z dalších důvodů.
 6. Po zadání poptávky je tato doručena operátorovi, který tuto předběžně zkontroluje a následně na základě telefonního hovoru s uživatelem doplní za účelem zadání poptávky do systému.
 7. Po zadání poptávky do systému je poptávka rozeslána dodavatelům.

ODSTOUPENÍ od smlouvy, ukončení smlouvy

 1. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a ukončit platnost poptávky formou písemného sdělení poskytovateli, nejpozději však do rozeslání poptávky dodavatelům. Rozeslanou poptávku již nelze jakkoliv upravovat či ukončit její platnost.
 2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je obsah poptávky v rozporu s obchodními podmínkami, dobrými mravy či příslušnou právní úpravou.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Poskytovatel je správcem osobních údajů a zavazuje se zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Janovská 374, Horní Měcholupy, 109 00, Praha 10, adresa elektronické pošty support@cateringportal.cz, telefon +420 731 353 887. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.
 4. V rámci vyřízení registrace jsou po uživateli vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení poptávky (jméno a příjmení nebo název obchodní společnosti, IČO, adresa nebo sídlo, emailová adresa, telefonní číslo a popis poptávky). Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi uživatelem a správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „nařízení“).
 5. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení poptávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Uživatel je oprávněn zasílání obchodních sdělení kdykoli odvolat, a to kliknutím na odkaz v dolní části obchodního sdělení (emailu).
 6. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 8. Dalšími příjemci osobních údajů budou registrování dodavatelé. Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 9. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.
 10. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 11. Uživatel má právo požadovat za podmínek stanovených v nařízení od správce přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a dále právo na přenositelnost osobních údajů.

OBCHODNÍ SDĚLENÍ, UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Poskytovatel služby má právo zasílat uživateli emailem obchodní sdělení a dále využít poskytnuté údaje k marketingovým účelům. Uživatel je oprávněn zasílání obchodních sdělení kdykoli odvolat, a to kliknutím na odkaz v dolní části obchodního sdělení (emailu).
 2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je poptávku na internetové stránce možné provést a závazky uživatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 3. Ukládání tzn. cookies lze deaktivovat v internetovém prohlížeči, respektive obdobně je možné smazat jejich uloženou historii.

DORUČOVÁNÍ

 1. Uživateli může být doručováno na elektronickou adresu uživatele.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

 1. Spotřebitel má ze zákona č. 378/2015 právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.
 2. Se stížností na nevyřešený spotřebitelský spor se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
 3. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 4. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou zde: adr.coi.cz/cs/info
 5. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 2. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 3. Poskytovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému a bezchybného provozu.
 4. Kontaktní údaje poskytovatele jsou následující: adresa pro doručování Janovská 374, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, adresa elektronické pošty support@cateringportal.cz, telefon +420 731 353 887.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2018.

 

V  Praze dne 1.5.2018

Máte zájem o nové zakázky?

Registrujte se jako dodavatel